Impuls de Projectes de PIMES Metropolitanes - IMPIMET
Novetats

Kit Digital: Ajuts per la digitalització de PIMES i autònoms


Ja s’han publicat les bases, i s’obre en breu la convocatòria

12/01/2022
El passat 30 de desembre el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançament per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).
 
El programa Kit Digital està dotat d’un pressupost total de 3.067 milions d'euros i té com a objectiu ajudar a digitalitzar pimes i autònoms de tot el territori nacional. A través de diferents convocatòries, els beneficiaris rebran un ajut en forma de bono digital per contractar les solucions disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa, recollit a la plataforma Acelera Pyme.
 
OBJECTE

La finalitat del Programa és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de pimes i autònoms a través de l'adopció de solucions digitals accessibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.
També podran destinar-se aquests ajuts a l'adopció de solucions de digitalització la finalitat del qual sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.
 
Les funcionalitats i serveis disponibles al catàleg s’agrupen en les següents categories:
 • Lloc web i presència a Internet: creació d'una pàgina web i/o prestació de serveis per donar-hi visibilitat als principals llocs d'Internet.
 • Comerç electrònic: creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.
 • Gestió de xarxes socials: promocionar les empreses a les xarxes socials.
 • Gestió de clients: digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.
 • Intel·ligència empresarial i analítica: explotació de dades de l’empresa per a la millora del procés de presa de decisions.
 • Gestió de processos: digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productiu.
 • Factura electrònica: digitalitzar el flux d'emissió de factures entre la pime i els clients.
 • Serveis i eines d'oficines virtuals: implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors.
 • Comunicacions segures: proporcionar a les pimes seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l'empresa.
 • Ciberseguretat online: proporcionar a les pimes seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels seus empleats.
BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol.
 
Atès el nombre de treballadors, s’estableixen els següents segments de beneficiaris:

a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.
b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.
c) Segment III: Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.

En cadascuna de les convocatòries del programa es determinarà el segment o segments de beneficiaris que podran sol·licitar la subvenció pública corresponent.
 
Per obtenir la condició de beneficiari caldrà disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera Pyme, a més de complir amb la resta de requisits definits a les bases.
 
AGENTS DIGITALITZADORS ADHERITS

Els Agents Digitalitzadors Adherits seran els que podran prestar les solucions de digitalització objecte de subvenció les referències de les quals estiguin disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.
 
Per obtenir la condició d’Agent Digitalitzador Adherit¸ les empreses hauran de tenir, entre altres requisits, una facturació acumulada d'almenys 100.000 euros els dos anys anteriors a comptar des del moment de la presentació de la sol·licitud d'adhesió, o 50.000 euros l'any anterior, en projectes similars als que s'han de desenvolupar per als beneficiaris. Per al cas de les persones en situació d'autoocupació sense treballadors a càrrec seu, la facturació acumulada haurà de ser de, com a mínim, de 70.000 euros o 35.000, respectivament.
 
CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

L'ajut té la consideració de subvenció directa, atorgada mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. Els beneficiaris abonaran el preu de les solucions de digitalització que contractin mitjançant la cessió, parcial o total, del dret al cobrament de la subvenció concedida (bono digital) als Agents Digitalitzadors Adherits. Aquesta cessió del dret al cobrament de la subvenció pública concedida es pactarà, pels imports corresponents, als Acords de Prestació de Solucions de Digitalització.
 
Els imports del bono digital assignat a cada segment de beneficiaris són els següents:
 • Segment I: 12.000 euros
 • Segment II: 6.000 euros
 • Segment III: 2.000 euros
Així mateix, els imports màxims d'ajuda per categoria de solucions de digitalització i segment són els següents:En qualsevol cas, s'atorgarà una única subvenció pública per beneficiari entre totes les convocatòries del Programa, exceptuant que en aquestes es permeti un número superior.
 
L'import d'ajuda final aplicable a cada solució de digitalització serà el menor dels següents imports: a) Ajuda màxima de la Categoria de Solució de Digitalització a la qual correspon la solució de digitalització. b) Cost de la solució de digitalització contractada. c) L'import de la subvenció concedida no associat a Acords de Prestació de Solucions de Digitalització formalitzats.
 
PROCEDIMENT I TERMINIS

El termini màxim per a la formalització d'Acords de Prestació de Solucions de Digitalització serà de sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut, llevat que la convocatòria estableixi un termini inferior. Un cop transcorregut aquest termini, el beneficiari perdrà el dret al cobrament de l'import de la subvenció concedida que no estigui associat a Acords de Prestació de Solucions de Digitalització formalitzats. La formalització de l'Acord suposarà la cessió, per part del beneficiari, del dret de cobrament de l’import de la subvenció concedida a favor de l'agent digitalitzador adherit.
 
L'agent digitalitzador emetrà al beneficiari una única factura per l'import total de la solució de digitalització contractada associada a l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. La factura reflectirà la reducció en l'import a abonar pel beneficiari, pel que fa a la quantia de la subvenció concedida associada a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, el dret de cobrament del qual queda expressament cedit a l'agent digitalitzador adherit en la formalització del dit Acord.
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos des de la publicació de la corresponent convocatòria, o superior si aquesta estableix un altre termini. Aquest termini conclourà abans en cas d’esgotar-se el crèdit pressupostari de la convocatòria.
 
MÉS INFORMACIÓ

Això és un resum de la normativa, que poden trobar detallada a Kit Digital | Acelera pyme.

Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies