Impuls de Projectes de PIMES Metropolitanes - IMPIMET
Catáleg de recursos, ajuts i subvencions

Ajuts a Renovables: Autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i sistemes tèrmics


Termini de sol·licitud: fins al 31 DES 2023

Organisme: ICAEN
Sector: Tots els sectors
Import de la subvenció: Varia en funció del programa d'incentius i el beneficiari
Tipus ajut: Subvenció
Beneficiaris: Persones físiques, jurídiques, AAPP's, en funció del programa d'incentius


S’ha publicat la RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
 
Objecte dels ajuts:
 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el 3r sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.
 
Quantia de la subvenció:
L’import serà el resultat de calcular l’ajut base més l’ajut addicional.
Programes d’incentius 1 i 2:
 • Instal·lació fotovoltaica autoconsum: 460 - 1.188 €/kWp  (15-45 % ajut sobre cost subvencionable)
 • Instal·lació eòlica autoconsum: 1.070 - 4.723 €/kW (20-50 % ajut sobre cost subvencionable)
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 200 - 700 €/kWh  (45-65 % ajut sobre cost subvencionable)
Programa d’incentius 3:
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: 200-700 €/kWh  (45-65 % ajut sobre cost subvencionable)
Programa d’incentius 4:
Sector residencial
 • Instal·lació fotovoltaica autoconsum: 300 - 600 €/kWp
 • Instal·lació eòlica autoconsum: 650 – 2.900 €/Kw
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 - 490 €/kWh
AAPP i tercer sector
 • Instal·lació fotovoltaica autoconsum: 500 – 1.000 €/kWp
 • Instal·lació eòlica autoconsum: 1.150 – 4.100 €/kW 
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 - 490 €/kWh
Programa d’incentius 5:
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: 140 - 490 €/kWh 
Programa d’incentius 6:
Sector residencial
 • Instal·lacions aerotèrmiques: 500 €/kW (3.000 €/habitatge)
 • Instal·lació Solar Tèrmica: 450 – 900 €/kW (550 - 1.800 €/ habitatge)
 • Biomassa: 250 €/kW (2.500 – 3.000 €/ habitatge)
 • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: 1.600 – 2.250 €/kW (9.000 – 13.500 €/ habitatge)
Habitatge de propietat pública i tercer sector
 • Instal·lacions aerotèrmiques: 650 €/kW (3.900 €/ habitatge)
 • Instal·lació Solar Tèrmica: 650 – 950 €/kW (820 - 1.850 €/ habitatge)
 • Biomassa: 350 €/kW (3.500 – 4.200 €/ habitatge)
 • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: 1.700 – 2.250 €/kW (9.550 – 13.500 €/ habitatge)
 
Beneficiaris:
Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:
 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 
Els destinataris últims del programa d’incentius 1 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE inclòs en un dels següents grups: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Sempre que no siguin administracions públiques.
Els destinataris últims del programa d’incentius 2 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dintre d’un CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F. També podran ser destinataris últims d’aquest programa el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en ambdós casos, realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
Els destinataris últims del programa d’incentius 3 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors pels programes d’incentius 1 i 2.
 
Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:
 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública a que es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquesta última sempre que no realitzi ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 
Destinataris últims de les ajudes del programa d’incentius 6:
 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no 
 • ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d’habitatges socials, sense que tal activitat, en el cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat econòmica als efectes de l’aplicació de la normativa europea d’ajudes d’estat, sense perjudici de l’aplicació de la resta de disposicions tant de dret nacional com de la Unió Europea.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualsevol Administració Pública a que es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, quan es pugui excloure l’existència d’ajut d’estat. 
 • En tots els programes d'incentius, els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis, i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculada o dependent tant de l'administració local com autonòmica, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietaris d'instal·lacions del sector serveis o altres sectors productius que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les corresponents actuacions d’autoconsum amb fonts d'energia renovable, havent de complir, en tot cas, el que preveu el paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini de sol·licitud:
Des del 15 de desembre de 2021 fins que s’esgoti el pressupost, màxim el 31 de desembre de 2023.
Important: les actuacions objecte d'ajut seran seleccionades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds corresponents per a cada tipus d'actuació fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria.
 
Més informació i sol·licitud:
Aquesta web ofereix un resum. Poden trobar tota la informació i realitzar la sol·licitud a: Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. Institut Català d'Energia (gencat.cat)
 

Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies